Światowe Sympozjum FAO nt. Bioróżnorodności Gleb

agriculture, landscape, field

19-22 kwietnia 2021

Gleba to znacznie więcej niż tylko naturalna, trójfazowa powierzchnia, po której stąpamy i jeździmy. To przede wszystkim karmicielka roślin i grzybów, a pośrednio zwierząt i nas. W Polsce i Rosji jej znaczenie dostrzeżono nawet wcześniej niż w innych krajach, tu przecież zrodziło się gleboznawstwo jako osobna nauka podstawowa i stosowana, z naszych, słowiańskich języków wywodzi się wiele terminów fachowych, rozpowszechnionych potem na całym świecie nawet w angielszczyźnie np.: „rędzina” i „czarnoziem”. Niestety późniejsze dekady zubożyły wyraźnie nasze zasoby glebowe. Ziemie orne Polski ulegały erozji, urbanizacji albo zanieczyszczeniu przemysłowemu. Epoka Polski Ludowej i pierwsze lata III Rzeczypospolitej były okresem stosunkowo zrównoważonego użytkowania i ochrony gleb w ramach użytkowania przez niewielkie gospodarstwa rodzinne oraz Lasy Państwowe, jednak od ponad 10 lat moda na wielkie farmy w stylu zachodnioeuropejskim zawitała także do nas. Od 20 lat nie powstał też żaden nowy park narodowy w Polsce. Dlatego ważnym jest by organizowane pod auspicjami FAO Światowe Sympozjum nt. Bioróżnorodności Gleb (ang. Global Symposium on Soil Biodiversity, GSOBI21) znalazło oddźwięk również w Polsce.

Najogólniejszymi celami Światowego Sympozjum nt. Bioróżnorodności Gleb są: integracja ludzi zajmujących ochroną i zrównoważonym użytkowaniem gleb, przegląd najnowszych wyników nt. bioróżnorodności glebowej oraz usług ekosystemowych, świadczonych ludzkości przez gleby, wreszcie wdrożenie Światowej Karty Glebowej wraz z Dobrowolnymi Wytycznymi dotyczącymi Zrównoważonego Zarządzania Glebą.

Cele szczegółowe Światowego Sympozjum nt. Bioróżnorodności Gleb to:

  1. Przegląd wiedzy naukowej, inżynierskiej oraz praktycznej (w tym wiedzy Pierwszych Narodów i rolników) nt. różnorodności biologicznej organizmów żywych związanych z glebą oraz wielorakich związków łączących gleby świata ze światową produkcją żywności, zdrowiem ludzi oraz ochroną przyrody.
  2. Wskazanie luk w dotychczas zgromadzonej wiedzy wszystkich trzech ww. kategorii (naukowej, inżynierskiej oraz praktycznej), zbadanie możliwości wspólnych działań na rzecz ochrony gleb świata, w tym budowanie potencjału i współpraca badawczo-techniczna.
  3. Wskazanie ograniczeń i nowych możliwości w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju gleb wśród różnych grup odbiorców.
  4. Przegląd skutecznych i bezpiecznych metod uprawy roli, rekultywacji i ochrony gleby, promocja dobrych praktyk w tym zakresie dla zapewnienia sprawiedliwego udziału wszystkim ludziom, klasom i narodom w użytkowaniu rolniczym i leśnym gleb, tudzież skutecznej ochrony gleb oraz związanej z nią bioróżnorodności.
  5. Stworzenie ponadpartyjnych, konstytucyjnych wytycznych dla kolejnych rządów i kolejnych pokoleń urzędników, tak, by zrównoważone użytkowanie i ochrona gleb oraz bioróżnorodności glebowej były realizowane niezależnie od każdorazowych zmian rządu.
  6. Przegląd inicjatyw prowincjonalnych, państwowych, regionalnych i światowych na rzecz projektowania, planowania, implementacji, monitorowania oraz raportowania rozwiązań z zakresu zrównoważonego użytkowania i ochrony gleb.

Sympozjum odbędzie się w dniach 19-22 kwietnia 2021 roku. Tutaj można zapoznać się z agendą tego wydarzenia.

Więcej informacji: http://www.fao.org/home/en/

W ramach Światowego Sympozjum nt. Bioróżnorodności Gleb (ang. Global Symposium on Soil Biodiversity, GSOBI21) rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą i najbardziej pouczającą zarazem fotografię przyrodniczą, przedstawiającą podziemne organizmy żywe, istotne dla żyzności gleb. Pierwszą nagrodą otrzymali ex aequo Akshara Samarasuriya ze Sri Lanki oraz Eric Palevsky z Izraela za swoje zdjęcia pt.: „Ukryta kolonia termitów pod ziemią” oraz „Drapieżne roztocze glebowe pożerające nicienia”. Na konkurs nadesłano ponad 700 fotografii oraz krótkich nagrań video z 60 krajów, dzięki czemu na wystawie obejrzeć można mnóstwo zadziwiających mieszkańców podziemnego świata. Szerokie zaangażowanie tak wykonawców zdjęć, jak i widzów, nie byłoby możliwe w dzisiejszych, pandemicznych czasach bez wykorzystania mediów społecznościowych. Pani Akshara Samarasuriya, zwyciężyła w kategorii „mega i makrofauna (duże, dostrzegalne gołym okiem zwierzęta glebowe)”. Jej cudowna fotografia podziemnej termitiery otrzymała aż 3000 polubień, 332 komentarze oraz 207 udostępnień. Równie dobry okazał się Eric Palevsky w drugiej kategorii „mezo i mikrofauna” (średnie i małe, widoczne tylko pod lupą i mikroskopem zwierzęta glebowe) zdobyło niemal 600 polubień, 29 komentarzy oraz prawie tyle samo, bo 30 udostępnień. Gratulacje dla wszystkich finalistów, zwłaszcza dla zwycięzców oraz wielkie podziękowania dla wszystkich uczestników głosowania on line!

Więcej zdjęć z konkursu.

Przewiń do góry